1 1 2 . c o . i l    
  מוקד אינטרנטי אזרחי למצבי חירוםלהצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> תקנון האתר
 

להלן תנאי השימוש באתר ובשירותיו: 

תקנון האתר ותנאי השימוש באתר www.112.co.il , בקישורים ובשירותים המופיעים בו.

כללי:
כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתנאי שימוש אלה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
חברת יורוגייט בע"מ  (להלן: "יורוגייט") מעמידה לרשותך (להלן: "הגולש") אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") ובו מגוון עשיר של שירותים , מוצרים  ומידע (להלן: "השירותים"). כל שימוש באתר ובשירותים, לרבות שימוש עתידי, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, כפי שיהיו מעת לעת וייעשה בכפוף להם. הנך מתבקש לקרוא את התנאים בעיון.

כל עוד תוסיף למלא אחר ההוראות המפורטות להלן תאפשר לך יורוגייט ליהנות מאספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או ביצוע פעולות  בשירותי SMS , שליחת הודעות קוליות, קישור לאתרים אחרים, טקסטים, גרפיקה, צלמיות, תמונות, צילומים, וידאו, קול, הכלולים בשירותים, וכל שילוב ביניהם.

השימוש בשירותים מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.

סימן המסחר www.112.co.il" הינו קניינה הבלעדי של יורוגייט בע"מ. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירותים, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן  בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר הינן רכושם הבלעדי של יורוגייט בע"מ ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת יורוגייט בע"מ מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותים.

מידע באתר ובשירותים
יורוגייט בע"מ אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"). הגולש פוטר בזאת את פלאפון מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע ובשירותים. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או באתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר. כמו כן, כל התמונות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

כל שימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, וההחלטה בעניין הינה של הגולש ונעשית על אחריותו בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כלשהי. לפיכך, הגולש מוותר מראש על כל טענה או דרישה כלפי יורוגייט בע"מ בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע.

שירותים באתר
על השירותים חלים תנאי שימוש אלה ובנוסף, תנאי השימוש הספציפיים לכל שירות (להלן: "התנאים הספציפיים"), אם ישנם כאלה (כגון במסגרת IVR של השירות או דף השירות שבאתר או שירותי מסרונים SMS
  ושירותי ההודעות הקוליות). תנאי שימוש אלה והתנאים הספציפיים מהווים הסכם בין יורוגייט בע"מ לבין הגולש ביחס לכל שירות ושירות. יורוגייט בע"מ לא תהיה אחראית כלפי הגולש במקרה של הפרת התנאים הנ"ל על ידי גולש אחר, ובמקרה כזה, לא תהיה לגולש כל טענה ו/או דרישה כלפי יורוגייט בע"מ. במקרה של סתירה בלתי ניתנת לישוב בין הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראה מהוראות התנאים הספציפיים של שירות מסוים, תגבר ביחס לאותו שירות ההוראה שבתנאים הספציפיים לו.
חברת יורוגייט בע"מ מסיבה את תשומת ליבך במפורש לכך שחלק מן השירותים הינם בתשלום כמפורט בדף "תעריפי השירות" ו/או בתנאים הספציפיים, ובכלל זה חיוב בגין שימוש בשירותים, העברת נתונים, חבילות גלישה, חבילות עדכונים, תמונות וכו'. החיוב בגין השימוש בשירותים כאמור יבוצע באמצעות חשבון מכשיר הטלפון שברשותך ו/או על בסיס הסכמים מראש.
 
הגולש אחראית לשמירה על סודיות סיסמתו בשירות, אם קיימת, וכן על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונוו/או במאגר הנתונים האישי שלו / המוקצה לה על ידי יורוגייט בע"מ במסגרת השירות (לדוגמא: מאגר בו הגולש מציבה מספרי טלפון, תמונות וכו') (מאגר נתונים כאמור יקרא להלן: "מאגר נתונים לשימוש אישי"), בין אם נעשו בסמכות הגולש ובידיעתו ובין אם לאו. הגולש מתחייב לדווח מיידית יורוגייט בע"מ על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו ו/או במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, על מנת יורוגייט בע"מ תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.

כל גולש בשירות הינו האחראי הבלעדי לשימוש בשירותים, להפצת ההודעות והמסרונים, לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלה .
המשתמש מחוייב במילוי קפדני של חוק הספאם, הכרתו וביצוע כלל הפעילויות על פי החוק ומתחייב לפעול על פיו וללא חריגה ממנו, כל פעילות שתעשה בניגוד לכך תהייה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
הגולש מתחייב שלא להשתמש בשירותים למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר שיכול להתפרש כבלתי חוקי, טורדני, שקרי, עוין, מזיק, מאיים, גס או מעורר התנגדות. כמו כן, מתחייב הגולש שלא להשתמש בשירותים ו/או במידע למטרות מסחריות (האמור איננו חל על שימוש בשירותים בין עובדי גוף כלשהו לבין עצמם).
 
לגבי שירותים מבוססי מיקום: ידוע לגולש כי לצורך הפעלת שירותים אלה נעשה שימוש במיקומו הגיאוגרפי (מיקום מכשיר הסלולאר), וזאת בהתאם למאפייני כל שירות. ההצטרפות מהווה הסכמה למסירת המיקום לצדדים שלישיים, וזאת במסגרת תפעול ומתן השירות. כמו כן, הגולש נותן את הסכמת לכך יורוגייט בע"מ תאפשר לגורמים מטעמה (כגון גורם המתפעל את השירות) לעשות שימוש במידע הנוגע למיקומה לצורך אספקת השירות.

אחריות
יורוגייט בע"מ לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או עם מתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יורוגייט בע"מ לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו, לרבות פיצוי אקראי או באופן מיוחד, ולרבות פיצוי בגין אבדן רווחים, הנגרם כתוצאה מהמידע ו/או משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותים או בכל הקשור בהם, לרבות העלמות או אי יכולת לאחסן הודעות דואר אלקטרוני, מחיקה או אבדן של נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של הגולש, וכיו"ב.
 
יורוגייט בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה בגין תקלה או כשל שיפגעו בקבלת המידע ו/או השירותים לרבות הנובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית של כלל חברות הסלולאר וחברות הבזק.
 
יורוגייט בע"מ לא שולטת, לא מפקחת ולא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים בשירותים, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. פרסום התכנים במסגרת השירותים לא יתפרש כהצעה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פלאפון לתכנים אלה.
 
יורוגייט בע"מ אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות או תקלות ו/או יהיו  חסינים מפני גישה לא חוקית, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, או היעדר כיסוי וכשלים של הרשת הסלולארית, יורוגייט בע"מ לא  היה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו לך עקב כך.
 
מובהר כי אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע, אלא באים הם להוסיף על כל תנאי ו/או הסרת ו/או מגבלת אחריות, הקיימים לטובת יורוגייט בע"מ על פי כל הסכם אחר הקיים בין הגולש ו/או הלקוח לבין יורוגייט בע"מ (לרבות על פי הסכם למתן שירותי רדיו טלפון), ו/או הקיים על פי כל דין.
 
ידוע לגולש כי במהלך הרישום לקבלת שירות ו/או הזנת פרטיה ופרטי השירות ו/או הזנת נתונים במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. יורוגייט בע"מ תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, הגולשת מסכימה לכך שתהיה מנועה מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי פלאפון בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.
 
הגולש מתחייבת לשמור גיבוי נוסף ונפרד (שלא במסגרת האתר או השירותים) של כל הנתונים המוצבים על ידו במאגר הנתונים לשימוש אישי שלו.
 
יורוגייט בע"מ משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר והנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של הגולש.  עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה של יורוגייט בע"מ, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של הגולש, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי יורוגייט בע"מ ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי שלגולש אחר, או לסייע בפעולות כאמור.

יורוגייט בע"מ תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

הגולש לא יעלה ו/או יזין לאתר תוכן כלשהו שהינו גזעני, מאיים, אלים או מעודד לביצוע עבירות, בלתי  מוסרי, מעליב, מטריד, שעלול לפגוע ברגשות הציבור, מזיק בכל דרך, המהווה לשון הרע, הפוגע בצנעת הפרט, שעלול להוות הפרה בדרך אחרת כלשהי של החוק ו/או שעלול לפגוע בגולשים האחרים באתר.
כמו כן לא יעלה ו/או יזין הגולש לאתר תוכן כלשהו הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

הגולש יהא אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם יורוגייט בע"מ, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת איזו מן הוראות תקנון זה, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תקנון זה או על פי כל דין. הגולש ישפה את יורוגייט בע"מ בגין כל חיוב או תשלום יורוגייט בע"מ תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.


יורוגייט בע"מ רשאית לסרב להעניק לגולש גישה לאתר ולשירותים או לחלקים מהם, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של גולש או את הרשאתו להשתמש בשירותים או בכל חלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולגולש לא תהיה טענה כנגדה.
יורוגייט בע"מ רשאית לעשות שימוש בפרטים / נתונים הנמסרים על-ידי הגולש במסגרת הצטרפותה לשירות, לצרכים סטטיסטיים ובכפוף להוראות החוק.
 
המידע וכן השימוש בו ובשירותים, כפופים לתנאים המפורטים בהסכמים שבין הגולשת ו/או הלקוח לבין יורוגייט בע"מ (לרבות על פי ההסכם למתן שירותי רדיו טלפון) ותכנית התעריפים שבינך לבין יורוגייט בע"מ.
 
יורוגייט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, התעריפים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. לגולשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי יורוגייט בע"מ בגין ביצוע האמור.
 
יורוגייט בע"מ רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי בלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר, לרבות במידע ו/או בשירותים יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.
 
הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאי שימוש אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
 
קישורים לאתרים אחרים
האתר מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעל האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעל האתר אינו נושא בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה, ובעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי בעלת האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.[
הגבלת אחריות:
אני מודע כי שירות משלוח הודעות טקסט נשען על זמינותה תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט ורשתות הסלולאר ולפיכך לא אבוא בכל טענה כלפי חברת יורוגייט בע"מ אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בהעברת הודעות טקסט אשר עילתם במישרין ו/או בעקיפין הינה בתקלות ו/או בכשלים של רשת האינטרנט ורשתות הסלולאר כמפורט לעיל.
אני מודע לכך כי שירות משלוח ההודעות מבוסס על איכות ורציפות התקשורת הסלולרית בארץ של כל אחת מהמפעילים הסלולרים.
 
אני משחרר את חברת יורוגייט בע"מ מכל אחריות ישירה או עקיפה , לתכנים ו/או למסרים אשר יועברו על ידי באמצעות השירות. אני מתחייב לשאת בכל אחריות לנזק אובדן או הפסד אשר יגרם לאתר טו-נט ו/או לצדדים שלשיים כתוצאה משימוש שלי בשירות בניגוד להוראות הסכם ו/או בניגוד לכל דין.

 שליחת SMS - תנאי שימוש
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל המינים.
שירות שליחת SMS:
אתר www.112.co.il
מאפשר קישור לאתר משלוח הודעות SMS לטלפונים ניידים בתחום ישראל (דרך גוף שלישי).ואינו מספק שירותי העברת מסרונים (שירותים אלו ניתנים ע"י גוף שלישי ובאחריותו בלבד)
 
הצהרות והתחייבות המצטרף ומשתמש בשירות שליחת SMS:
חברת יורוגייט בע"מ רשאית להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתר
www.112.co.ilמחויב לפי חוק לחשוף משתמשים שבפעילותם יש משום עבירה על החוק כמפורט בהמשך.
על מנת שתוכל/י להשתמש בשירות האתר להלן התחיבויות הגולש/גולשת:
אני מתחייב שלא להכניס פרטי משתמש של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. אני מתחייב שלא להכניס פרטים, מידע או חומרים תוך הפרת זכויות הקניין הרוחני של אדם אחר. אני מתחייב שלא להכניס פרטים, מידע או חומרים הנחשבים בעיני אתר www.112.co.il כפוגעים. אני מתחייב שלא לכלול במידע כל נושא שהינו בלתי חוקי ו/או שאינו מוסרי, פורנוגרפי ו/או שעלול לפגוע בקבוצות אוכלוסייה שונות לרבות על רקע של גזע, מין ו/או דת, ו/או כל נושא בעל אופי של הגרלה או הימורים, או משחקי מזל בלתי חוקיים, או מידע חסוי, או מידע העלול לפגוע בביטחון המדינה. אני מתחייב לשאת באחריות לכל נזק הנובע מהפרת חובות סודיות ופגיעה בזכויות קניין רוחני ובחבות בגין כל נזק עקיף. אני מתחייב לא לעשות באמצעות השירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי. אני מתחייב לקבל את הסכמת הנמענים לקבלת ההודעות אותם אני מעביר. אני מתחייב שתוכן ההודעה וכמו כן מטרת העברת ההודעה הינה על אחריותי האישית. אני מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. אני אהיה אחראי/ת באופן בלעדי לשימוש שיעשה בשמי ובסיסמת המערכת. אני מצהיר כי אני פועל על פי כל דין ואיני מפר זכויות יוצרים ו/או את הוראות חוק התקשורת, לרבות ובפרט תיקון מס’40  לחוק העוסק בשיגור דבר פרסומת ו/או כל זכויות אחרות כלשהן.

אני מסכים לכל האמור בתקנון זה באשר לשימוש בפרטים שמסרתי ובאשר למדיניות הגנת הפרטיות של אתר
www.112.co.il

אני מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ואני משחרר את אתר www.112.co.il מכל אחריות אם הפרטים שמסרתי יגיעו לידי צדדים שלישיים. אני מבין את תנאי ההתקשרות לקבלת שירות משלוח הודעות טקסט ומצהיר כי הובא לידיעתי כל מידע הדרוש לשם שימוש בשירות משלוח הודעות טקסט לרבות מגבלות השירות במספר התווים בהם ניתן להשתמש בשירות וכיוב. אני מודע לכך כי שירות משלוח ההודעות מוגבל, בשלב זה, לתחומי הכיסוי של הרשתות הסלולריות הפועלות בשטח מדינת ישראל. חברת יורוגייט בע"מ לא תישא בכל אחראיות בגין שימוש במערכת שאינו לצורך העברת הודעות אישיות.
 

זכויות קניין רוחני:
חברת יורוגייט בע"מ הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של אתר www.112.co.il, בתפיסת ההפעלה ושיטת הפעילות, ברעיון המוביל של האתר בנושא הקשר לתושב וכן בכל קובץ גרפי, טקסט וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או לצדדים שלשיים את הנ"ל ללא אישור מפורש ובכתב מחברת יורוגייט בע"מ.
חברת יורוגייט בע"מ הינה בעלת מלוא הזכויות הקנייניות במאגר כתובות הדואר האלקטרוני, הסיסמאות ושאר הפרטים הנמסרים על ידי המצטרפים לשירות
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר ותוכן אחרהכלולים בו - הינן של בעל האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם אולמסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בעל האתר בכתב ומראש.
שמו של בעל האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר באתר (בין אם נרשמו וביןאם לאו) הינם קניינו של בעל האתר בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד, וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת מפעילת האתר בכתבומראש.
באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין בעל האתר לביןצדדים שלישיים כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתרלהשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלקמהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
 
כתב ויתור:
החברה מדגישה בזאת כי אין לראות בתכנים המופיעים באתר, במוצריה השונים ובכלל זה במוצרי ה- SMS ובכל אמצעי אחר בה החברה מעבירה את תכניה, בסדר הופעתם ושלמותם ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או חוקיותו של המידע ואין משום המלצה לביצוע פעולות ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, אופי המוצר ו/או השירות, מאפייני הענף ותנאי השוק באותה עת. מומלץ לצרכן  לנהוג בתבונה ובזהירות  ובכל מקרה טרם ביצוע פעולה כלשהיא  לעיין בקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ  המוכר או נותן השירות ולהשיג יעוץ מקצועי לפניכריתת עסקה  ובמיוחד כאשר מדובר בסכום עסקה משמעותי ו/או בענפים שבהם רמת הסיכון הפיננסי גדולהיותר. כל משתמש ו/או צד שלישי כלשהו העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו  במישרין או בעקיפין- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
 תוקף ההסכם ושינויים
מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים הכלולים באתר כמו גם תכנים ושירותים בסלולר ובכל אמצעי אחר בה מסופקים מוצריה, להגביל או לחסום את המשתמש מלעשות שימוש במוצריה החברה באופן זמני או קבוע, להתנות תנאים בקשר לכל אלה וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר. במקרה כאמור אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לשמור גיבויים כלשהם של תכנים או חלקם אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר.
 
 תנאים למשתמש באתר
כגולש באתר או כמשתמש העושה שימוש במוצרים המוצעים בו הינך מתחייב בזאת:
להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י באתר.
לא לחדור לחומר ו/או לקבציי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב לרבות תוכנות-עוינות ,יישומים מזיקיםוכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.
להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות אתריה ההיסטוריים ומורשתה.
לא להעלות לאתר חומר המהווה פגיעה בפרטיות או חומר בלתי-חוקי, או חומר מאיים, פורנוגראפי,  בוטה, גזעני, המעודד, תומך, מסית מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם וברגשותיו.
לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
  לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות האתר שלא באישור הנהלת האתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל נאסר עליך בין היתר לפר את חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט- 1999, חוק המחשבים, התשנ"ה- 1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מינית, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965, חוק העונשין, תשל"ז- 1977, פקודת הנזיקין (נוסח חדש), ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים
הפצת SMS
 
המערכת מאפשרת בחלק מהכלים שלה לשלוח או לקבל הודעות SMS, על הלקוח לדעת את התנאים הבאים:
כל הודעה שנשלחת גם אם אינה מגיעה אל היעד נספרת.
כל הודעה שנשלחת למספר שאינו תקין נספרת ועל הלקוח החובה לבדוק את תקינות המספרים.
פרסומות אימייל מסחריות – דואר זבל SPAM))
בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתים שלנו או בעבודה השוטפת של החברה שלנו אנו נוכל להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מאיתנו כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעיים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
כל משלוח ספאם שלא נעשה דרך שרתי המערכת צריך להיבדק אל מול חוקי המדינה ממנה נשלחות ההודעות ולספק אין קשר להודעות אלה.
 
 
בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם חברת יורוגייט בע"מ
Eurogate.ltd@gmail.com
 
 
 
 
 
                                      

 

 

 

מוקד מידע וקשר לאזרח בשגרה ובחירום

לייבסיטי - בניית אתרים